Informationsträff om pensioner och nya utdelningsregler (3:12)

Inbjudan till informationsträff om pensioner och de
nya utdelningsreglerna i fåmansaktiebolag
Torsdagen 16/5 bjuder vi in till informationsträff om pensionssparande
för näringsidkare, företagsledare, anställda samt delägare i
fåmansaktiebolag. Många av våra kunder har frågor kring
pensionssparande och undrar hur det blir när man slutar arbeta, lägger
ner sin verksamhet eller om verksamheten upphör av annat skäl. Vi har
därför bjudit in Niklas Brändh från SEB för att informera om för- och
nackdelar med olika modeller av pensionssparande så ni får en större
förståelse inför val om att pensionsspara och även hur ni kan göra det.
Den största förändringen som gäller småföretag i vårpropositionen som
kom häromveckan är ett reformerat förslag av utdelningsreglerna för
fåmansaktiebolag. Vi kommer därför även informera om vad förslaget
innebär och hur det påverkar dig.

Upplägget för informationsträffen är tänkt enligt följande
13.45
Välkomstkaffe
14.15
Hur ser förslaget för 3:12 reglerna ut och påverkar det mig?
14.45
Kaffe
15.00
Information om pensioner för näringsidkare, företagsledare, anställda
samt delägare i fåmansaktiebolag med Niklas Brändh, SEB.
15.45 – 16.15
Frågestund och avslutning

Anmälan senast 13/5 till joakim(a)olinderredovisning.se. Platserna är
begränsade, först till kvarn gäller. Frågor mailas även de till Joakim.

Avdragsrätt för utbildning i enskilda firmor

Det har länge funnits en typ av skatterättslig åtskillnad gällande avdragsrätten för utbildning mellan enskilda firmor och aktiebolag. Den har inneburit att det ställts högre krav på näringsidkarens avdragsrätt då Skatteverket menar att utbildningar är en utökning av inkomsterna för näringsidkaren och därför ska ses som en privat omkostnad. Här har Skatteverket dock gjort skillnad på utbildning och fortbildning där utbildning syftar till utökad kompetens och fortbildning bibehållande av kompetens.

Ett aktiebolag får dock avdragsrätt om den anställde har lön under utbildningen och att utbildningen är till gagn för företaget. En egen reflektion över detta är att nyttan för företaget i aktiebolagsfallet innebär just att kunna öka intäkterna genom breddning av kompetens eller möjlighet till högre debitering, vilket alltså inte är tillåtet för en näringsidkare enligt Skatteverket.

I juni kom det dock en dom i Högsta förvaltningsdomstolen gällande en redovisningskonsult som yrkat avdrag för sina auktorisationsutbildningar i sin enskilda näringsverksamhet. Här gavs redovisningskonsulten rätt och med följande citat, Av denna bestämmelse får anses följa att utgifter som en enskild näringsidkare har för sin egen utbildning är avdragsgilla om utbildningen har samband med den bedrivna verksamheten och det kan antas att de genom utbildningen förvärvade kunskaperna kommer till nytta i verksamheten, tycker jag denna dom klart minskar gapet i avdragsrätt för utbildning mellan olika företagsformer.

Skatteverket å sin sida kommenterar det hela med ”Skatteverkets uppfattning är därför fortfarande, att bedriver den enskilde näringsidkaren en viss verksamhet och verksamheten utökas genom utbildning är utgiften för denna utbildning inte avdragsgill”. Alltså anser de fortfarande inte att en kompetenshöjande utbildning ska vara avdragsgill, trots den tydlighet som framkom i domen. Fortsättning lär därför följa…

Andra som skrivit om domen är Ekonomisverige