Nya 3:12 regler, igen…

Förra veckan (3 november) släpptes den nya 3:12 utredningen med dess förslag till hur man ska förhindra att inkomster tas ut i inkomstslaget kapital istället för inkomstslaget tjänst. Historiken kring utredningen är att Alliansen tillsatte en utredning om hur man skulle kunna underlätta ägarskiften i fåmansbolag, främst genom generationsskiften då villkoren för detta är väldigt dåliga, resultatet av den utredningen skulle presenteras i början av mars 2015. När det blev regeringsskifte var den nya finansministern mer intresserad av att öka det högbeskattade inkomstslaget av tjänst på bekostnad av inkomstslaget kapital för fåmansbolagsdelägare och därför kom två tilläggsdirektiv om att utreda även nedanstående punkter:

  • Förenklingsregeln, lönebaserat utrymme, sparat utdelningsutrymme samt takregler för beskattning av utdelning och kapitalvinst för inkomstslaget tjänst
  • Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet och över takbeloppet

Utredningen förlängdes då från mars 2015 till initialt september 2016 och slutligen  förste november 2016. Utredningen släpptes 3 november 2016.

Utredarna, som har kommittédirektivet som uppdragsbrev, har därefter jobbat på under stor tystnad och det har varit svårt att veta vad man har att vänta sig. Det har under färdens gång gått rykten om olika förslag som alla egentligen har gått att spåra direkt till kommittédirektivet men från utredningens håll har det varit tyst. De förslag som nu presenterades (listade nedan) var en del väntade medan andra var mindre väntade:

  • Skatten på utdelningar i FåAB höjs från 20 till 25%
  • Schablonutdelningen sänks med ett IBB till 1,75 IBB (från ca 160 000 till 100 000)
  • Kvalificering för löneunderlag höjs (högre löner krävs från delägarna för lönebaserad utdelning)
  • Uträkningen av löneunderlag individualiseras till andelsägarens del av löneunderlaget men alla närstående som är delägare fortsätter räknas som en delägare
  • Krav på ägande av 4% kapitalandel försvinner då det anses onödigt när man individualiserar löneunderlagsberäkningen
  • Ägarskiften inom närstående kretsen ska underlättas genom undantagsregel
  • Används schablonregel för uträkning av underlag i ett bolag man äger får man inte räkna något underlag alls på något annat bolag, alltså inte huvudregel på övriga.

Resultatet blir för de flesta företagare högre skatt på utdelning, lägre utdelningar och i en del fall krav på högre lönesummor, vilket får vägas mot övriga kostnader det för med sig och det faktum att de högre lönerna kostar ytterligare mer i skatt utan att ge vare sig högre SGI eller statlig pension då dessa lönesummor ligger över taken. Förväntade konsekvenser som jag ser blir att tillväxten av fåmansföretag kommer minska då den möjliga avkastningen på den risk man tar genom att starta ett nytt bolag kommer att minska. Varför ska man ge sig in i en osäker värld som företagare om man har en trygg anställning?

Det positiva med utredningen är resultatet av den ursprungliga utredningen, alltså att ett undantag sätts för ägarskiften inom närståendekretsen. Detta är väldigt betydelsefullt för alla de generationsskiften som pågår i verksamheter runt om i Sverige och innebär att fler företag kan drivas vidare med kontinuitet inom samma ägarfamilj istället för att tvingas bli utsålda till externa köpare. Likaså är det intressant med tanken på individuellt beräknade löneunderlag eftersom det gör att 4%-regeln kan slopas. Detta gynnar främst entreprenöriella bolag i tillväxt men dessa kommer å andra sidan förmodligen ändå inte att kunna ge löner som kvalificerar delägarna till lönebaserad utdelning.

Ser man till de särskilda yttrandena i utredningen ligger min syn närmast yttrandet från Annika Fritsch, Richard Hellenius och Ulla Werkell som representerar näringslivsorganisationerna och verkar ha samma invändningar som de jag kommit fram till. Utredningen i sin helhet hittar ni här.

Detta är alltså utredningens förslag så nu väntar remiss innan regeringen lägger fram sin proposition som sen ska antas i dagens osäkra parlamentariska läge. Utredningen ger dock en tydlig riktning som det kan vara bra att börja förbereda sig inför så man inte blir överrumplad när förändringarna träder i kraft.

Hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar så hjälper vi dig att reda ut hur det påverkar dig samt om vi proaktivt kan hjälpa dig och göra en plan inför försämringarna.

Joakim