Skatteverket börjar samarbeta med konsulterna i SRF och FAR

Nu påbörjas ett samarbete mellan Skatteverket och branschorganisationerna SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Branschorganisationen för Revisorer och Rådgivare). Samarbetet innebär att företag frivilligt får ange om de fått hjälp av någon medlem i SRF eller FAR för deklarationen för att kunna se dels hur felen skiljer sig mellan de som fått hjälp och de som inte fått och dels för att kunna göra sina kontroller effektivare genom att inte göra några onödiga kontroller på förmodat korrekta deklarationer. Arbetet är ett steg Skatteverkets arbete med att få företag att göra rätt direkt.

Detta samarbete ligger väldigt rätt i tiden då det avlastar de som investerar i en korrekt redovisning från onödiga kontroller, samtidigt som de som själva deklarerar och utför sin redovisning kan få fler kontroller och därmed hjälp av Skatteverket att göra rätt. Samarbetet kommer från internationella exempel som t.ex. Nederländerna där respektive konsult skriver ett avtal med Skattemyndigheten om att lämna korrekta deklarationer. Att samarbetet sker på branschnivå i Sverige antar jag sker då redovisningsbranschen har ett eget gediget ramverk i REKO som medlemmarna i SRF och FAR måste följa. Detta regelverk i sig medför god kvalitet och korrekt redovisning. Följer konsulterna inte REKO kan de bli fråntagna sin titel som auktoriserad redovisningskonsult och därmed medlemskapet i branschorganisationen. Därför finns även en självreglering inom branschen med regelbundna kontroller av medlemmarna från SRF och FAR vilket gör dem till naturliga parter för Skatteverket att sluta samarbetsavtalet med.

Andra som skrivit om ämnet: Skatteverket, SRF, Dagens Industri, FAR, Ekonomisverige, Dan Brännström

Avdragsrätt för utbildning i enskilda firmor

Det har länge funnits en typ av skatterättslig åtskillnad gällande avdragsrätten för utbildning mellan enskilda firmor och aktiebolag. Den har inneburit att det ställts högre krav på näringsidkarens avdragsrätt då Skatteverket menar att utbildningar är en utökning av inkomsterna för näringsidkaren och därför ska ses som en privat omkostnad. Här har Skatteverket dock gjort skillnad på utbildning och fortbildning där utbildning syftar till utökad kompetens och fortbildning bibehållande av kompetens.

Ett aktiebolag får dock avdragsrätt om den anställde har lön under utbildningen och att utbildningen är till gagn för företaget. En egen reflektion över detta är att nyttan för företaget i aktiebolagsfallet innebär just att kunna öka intäkterna genom breddning av kompetens eller möjlighet till högre debitering, vilket alltså inte är tillåtet för en näringsidkare enligt Skatteverket.

I juni kom det dock en dom i Högsta förvaltningsdomstolen gällande en redovisningskonsult som yrkat avdrag för sina auktorisationsutbildningar i sin enskilda näringsverksamhet. Här gavs redovisningskonsulten rätt och med följande citat, Av denna bestämmelse får anses följa att utgifter som en enskild näringsidkare har för sin egen utbildning är avdragsgilla om utbildningen har samband med den bedrivna verksamheten och det kan antas att de genom utbildningen förvärvade kunskaperna kommer till nytta i verksamheten, tycker jag denna dom klart minskar gapet i avdragsrätt för utbildning mellan olika företagsformer.

Skatteverket å sin sida kommenterar det hela med ”Skatteverkets uppfattning är därför fortfarande, att bedriver den enskilde näringsidkaren en viss verksamhet och verksamheten utökas genom utbildning är utgiften för denna utbildning inte avdragsgill”. Alltså anser de fortfarande inte att en kompetenshöjande utbildning ska vara avdragsgill, trots den tydlighet som framkom i domen. Fortsättning lär därför följa…

Andra som skrivit om domen är Ekonomisverige